آلبوم جدید و زیبای گروه آبجیز با نام بابات كیه؟! به همراه یك تك آهنگ كه در قالب آلبومی جداگانه وارد بازار شده است


MP3 128

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ           Rapidshare            Directlink

01 Introcut.mp32.6 MBApr-07-09
02 Mashallah Edea.mp37.4 MBApr-07-09
03 Mitonestam 4 Real.mp313.1 MBApr-07-09
04 Ayneh Reflex.mp311.4 MBApr-07-09
05 Demokracia Ahora.mp36.2 MBApr-07-09
06 Nasle Man O Toh.mp312.1 MBApr-07-09
07 Barab Barab Boom.mp37 MBApr-07-09

OGG 64

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ         Rapidshare            Directlink

01 Introcut.ogg912.7 KBApr-07-09
02 Mashallah Edea.ogg2.5 MBApr-07-09
03 Mitonestam 4 Real.ogg4.4 MBApr-07-09
04 Ayneh Reflex.ogg3.9 MBApr-07-09
05 Demokracia Ahora.ogg2.1 MBApr-07-09
06 Nasle Man O Toh.ogg4.1 MBApr-07-09
07 Barab Barab Boom.ogg2.4 MBApr-07-09

WMA 20

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ                  Rapidshare     Directlink

01 Introcut.wma296.6 KBApr-07-09
02 Mashallah Edea.wma831.4 KBApr-07-09
03 Mitonestam 4 Real.wma1.4 MBApr-07-09
04 Ayneh Reflex.wma1.2 MBApr-07-09
05 Demokracia Ahora.wma693.5 KBApr-07-09
06 Nasle Man O Toh.wma1.3 MBApr-07-09
07 Barab Barab Boom.wma778.7 KBApr-07-09

دانلود آلبوم
Barab Barab featuring P-DanjelsaMP3 192

Barab Barab featuring P-Danjelsa

OGG 64

Barab Barab featuring P-Danjelsa

WMA 20

Barab Barab featuring P-Danjelsa